DLOUHODOBÝ SRÁŽKOVÝ NORMÁL

1. 2. 2022

S účinností od 1.4.2014 se vypočítává množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. V souladu s vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění, se s účinností od 1.4.2014 množství srážkových vod vypočítává podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky, na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážky odváděny do kanalizace, a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16 této vyhlášky.

Srážkový normál (roční) vyjadřuje dlouhodobý roční průměrný úhrn srážek za určité období pro určitou lokalitu. Platnost dlouhodobého srážkového normálu je vždy 30 let, přičemž dlouhodobý srážkový normál z let 1961–1990 (623 mm) platil pro roky 1991–2020, rozhodnutím Ministerstva zemědělství byla jeho platnost prodloužena až do konce roku 2021.

V listopadu 2021 sdělil Český hydrometeorologický ústav, že dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek za období let 1991-2020 pro lokalitu provozovatele Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř je 597 mm, pro roky 2022-2050 tedy platí nově tato hodnota. Faktury budou odběratelům vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno v tuto chvíli uzavírat dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle §31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

Bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz).