Služby pro zákazníky

Uzavírání smluv o dodávce vody

K uzavření smlouvy o dodávce vody je třeba doložit:

 • Kupní smlouvu (v případě úmrtí odběratele úmrtní list)
 • Výpis z obchodního rejstříku (pokud existuje)
 • Osvědčení o daňové registraci (plátci DPH)
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Stav vodoměru k datu přepisu odsouhlasený novým i předchozím odběratelem

Fakturace a platby

 • Fakturace je prováděna čtvrtletně, u vybraných subjektů měsíčně.
 • Fakturováno je skutečně odebrané množství vody dle vodoměru.
 • Faktury jsou odběratelům zasílány poštou, případně e-mailem.
 • Zálohy nejsou vybírány.
 1. 1

  Číslo účtu společnosti Městské vodovody a kanalizace Jaroměř pro uhrazení dlužné částky. Do poznámky je nutné uvést var. symbol.

 2. 2

  Základy daně

 3. 3

  Datum, kdy je dlužná částka splatná na účtu Městské vodovody a kanalizace Jaroměř

 4. 4

  Číslo odběrného místa

 5. 5

  Předešlý odečet

 6. 6

  Nový odečet

 7. 7

  Skutečný odběr vody za dané období

 8. 8

  Stanovená cena Vodného za daný rok

 9. 9

  Stanovená cena Stočného za daný rok

 10. 10

  Adresa odběrného místa zákazníka

 11. 11

  Konečná částka

 • 1

  Číslo účtu společnosti Městské vodovody a kanalizace Jaroměř pro uhrazení dlužné částky.

 • 2

  Adresa odběrného místa zákazníka

 • 3

  Osobní údaje odběratele

 • 4

  Konečná částka

 • 1/2

  Hlášení stavu vodoměru

  Kliknutím na tlačítko
  Odeslat souhlasíte se
  Zpracováním osobních údajů

  Kvalita vody

  V souladu s platnou celostátní legislativou provádí odborně způsobilá akreditovaná laboratoř pravidelné rozbory vody. Je prováděna jednak pravidelná provozní kontrola jakosti všech zdrojů pitné vody, jednak pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodní síti, tak aby bylo zajištěno dodržování limitů mikrobiologických, fyzikálních i chemických ukazatelů, stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví.

  Vyjádření ke stavbám

  Náležitosti žádosti o vyjádření inženýrských sítí

  • Základní údaje: žadatel, stavebník, důvod žádosti (informativní zákres sítí, vyjádření pro územní řízení, vyjádření pro stavební řízení, atd.)
  • Lokalizace stavby: katastrální území, parcelní číslo pozemku
  • Jednoduchá projektová dokumentace

  Možnosti podání žádosti o vyjádření
  ke stavbám a existenci inženýrských sítí

  Poštou na adresu

  Městské vodovody

  a kanalizace s.r.o.

  5. května 148, 551 02 Jaroměř

  Elektronicky na e-mail

  ivan.hejna@mevakjar.cz

  Osobní doručení

  5. května 148, 551 02 Jaroměř

  Technické oddělení

  +420 491 487 730

  Vodovodní a kanalizační přípojky

  Minimální rozsah projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky

  • Situace se zákresem navržené trasy přípojky a vyznačením ostatních podzemních sítí
  • Technický popis a výpis použitého materiálu
  • Respektování podmínek Městské vodovody a kanalizace Jaroměř (souběhy, křížení, výškové uložení)
  • Kapacita přípojky – výpočet odebíraného množství pitné vody a vypouštěného množství odpadních vod
  • Podélný profil přípojky (jen u kanalizačních přípojek)