ČOV od roku 2023

Současná čistírna odpadních vod Jaroměř je kvalitativně na zcela jiné úrovni než původní čistírna. Za všechny změny uvádíme několik nejdůležitějších.

Bylo modernizováno strojní vybavení – čistírna má např. nové hrubé česle na nátoku, nové jemné česle v objektu hrubého předčištění, nové odvodnění kalu, nová dmychadla. Byla zřízena samostatná nádrž na dovezené odpadní vody s možností identifikace dovozce. Zcela přebudováno bylo strojní vybavení biologického stupně čištění – technologii nyní tvoří předřazená společná denitrifikace, dvě linky nitrifikace, dvě dosazovací nádrže.

Byla vybudována zahušťovací nádrž na uskladnění kalu, nově vystrojen byl kalojem, který je nyní provzdušněný, aby bylo eliminováno zahnívání kalu. Byl intenzifikován systém odvodnění kalu – již nevyhovující sítopásové lisy byly nahrazeny moderním šnekovým lisem, který odvodní kal jednak výrazně lépe, jednak s nižšími provozními náklady (především úspora elektřiny a úspora oplachové vody). V areálu čistírny byla vybudována akumulace a rozvod vyčištěné vody, která bude nově využívána jako voda technologická.

Zcela zásadně byly modernizovány „plíce“ čistírny – dmychárna. Ta získala nejmodernější dostupná dmychadla, která jsou zatím jen na dvou místech v republice, přičemž Jaroměř je jedním z nich. Projektant i zhotovitel garantují, že nová dmychadla jsou velmi výkonná, přitom energeticky a provozně velmi úsporná.

Dále byly vyměněny veškeré kabelové rozvody v areálu, kompletně modernizován byl systém měření a regulace, provoz čistírny je nyní pod větší kontrolou díky novému řídícímu a informačnímu systému. Obě biologické linky, jižní i severní, lze nyní provozovat podle potřeb provozu a údržby jak střídavě, tak současně. Projektovaná kapacita je 19.100 EO (ekvivalentních obyvatel) při provozu obou biologických linek současně, modernizovaná čistírna má podle projektu dostatečnou kapacitní rezervu pro připojení dalších obyvatel, potenciální rozvoj města nebo výstavbu průmyslových závodů.

Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř se promítla do ceny vody, zvýšením položky stočného. Původní odhad, že navýšení stočného z tohoto důvodu nepřekročí 10 Kč/m3, byl reálný a byl dodržen. Celé toto navýšení jde kompletně na splácení úvěru, bez kterého by modernizace čistírny nebyla realizovatelná, splátky poběží až do března 2041. Částka 10 Kč/m3 představuje pro jednu osobu v běžné domácnosti dopad cca 27 Kč měsíčně, což je přijatelná cena za zcela novou, moderní čistírnu odpadních vod, jejíž technologie splňuje vysoké standardy 21. století, čistírnu, která řeší potřebu odvádění a čištění odpadních vod z území města Jaroměře a připojených okolních obcí na dalších nejméně 25-30 let, v souladu s nejpřísnějšími požadavky ochrany životního prostředí.